DOELSTELLING METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME

HET VERSCHAFFEN VAN

VAKKUNDIGE WEER- EN KLIMAATINFORMATIE AAN DERDEN

 

 

Paramaribo, juni 1994, updated 21 mei 2004

CONCEPT

DOELSTELLING METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME.. 4

Afdeling SYNOPTISCHE METEOROLOGIE.. 5

DOELSTELLING.. 5

TAAKSTELLING.. Error! Bookmark not defined.

Bijzondere taken. 6

Secties. 7

Zanderij (JAPI luchthaven) 7

Binnenlandse stations. 7

Taken en verantwoordelijkheden. 7

Hoofd Afdeling Synop. 7

Chef Zanderij 7

Chef Binnenlandse Stations. 8

Supervisor 8

Afdeling KLIMATOLOGIE.. 9

DOELSTELLING.. 9

TAAKSTELLING.. Error! Bookmark not defined.

Secties. 9

Manuele verwerkingen. 9

Automatisering. 10

Agro-meteorologie. 10

Taken en verantwoordelijkheden. 10

Hoofd Afdeling Klimatologie. 10

Chef Manuele Verwerkingen.. 11

Chef Automatisering. 11

Chef Agro-Klimatologie. 11

De Afdeling ALGEMENE DIENST. 12

DOELSTELLING.. 12

TAAKSTELLING.. 12

Secties. 12

Inspectie. 12

Constructie. 12

Motoren. 12

Taken en verantwoordelijkheden. 12

Hoofd Algemene Dienst 12

Chef Inspectie. 13

Chef Constructie. 13

Chef Motoren. 13

Afdeling TECHNISCHE DIENST.. 14

DOELSTELLING.. 14

TAAKSTELLING.. 14

Secties. 14

Instrumenten. 14

Telecommunicatie. 14

Taken en verantwoordelijkheden. 14

Hoofd Afdeling Technische Dienst 14

Chef Instrumenten. 14

Chef Telecommunicatie. 15

De INTERNE BEDRIJFSOPLEIDING.. 16

DOELSTELLING.. 16

ONDERZOEK EN PLANNING.. 17

DOELSTELLLING.. 17

TAAKSTELLING.. 17

Afdeling ADMINISTRATIE.. 18

DOELSTELLING.. 18

TAAKSTELLING.. 18

Secties. 18

Personele Zaken. 18

Financiële Zaken. 18

Huisdiensten. 18

Taken en verantwoordelijkheden. 18

Hoofd Administratie. 19

Chef Personele Zaken. 19

Chef Financiële Zaken. 19

Chef Huisdiensten. 19

Afdeling DOCUMENTATIE.. 20

TAAKSTELLING.. 20

Secties. 20

Bibliotheek. 20

Documentatie. 20

Taken en verantwoordelijkheden. 20

Hoofd Documentatie. 20

Chef Bibliotheek. 20

Chef Documentatie. 21

 

DOELSTELLING METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME

HET VERSCHAFFEN VAN VAKKUNDIGE WEER- EN KLIMAATINFORMATIE AAN DERDEN

Formele grondslag Meteorologische Dienst Suriname

De formele grondslag van de emeteorologische dienst is vastgelegd bij landsbesluit nummer 12795 d.d. 27 october 1962 bij de unificatie van meteorologische dienst Suriname. Het landsbesluit is in werking getreden per 1 januari 1963.

 

DIENSTLEIDING

DOELSTELLING

 

Het Hoofd van de Meteorologische Dienst geeft leiding aan de dienst in de ruimste zin des woords, met in achtneming van de geldende beleidsaanwijzingen.

TAAKSTELLING

Het hoofd van de dienst

 

Kontakten:

 

Intern: Personeel (dienst vergaderingen), meteorologen (speciale meteorologen vergaderingen), Stafvergaderingen van het ministerie, OD’s en kolega afdelingshoofden

 

Extern:

 

Nationaal: Luchtvaart (Luchtvaart dienst, Luchthaven beheer, luchtvaartmaatschappijen), LVV (diverse onderdelen), Suralco, Rijstsector (diverse entiteiten), Universiteit, Min ATM.

Internationaal: Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Meteorologische Dienst Antillen (ANMET), Inter governmental Panel on Climate change (IPCC), National Auronautical and Space Administration (NASA), Universiteit Heidelberg (Duitsland), Universiteit Hokaido (Japan), Instituut voor milieu zaken nederland (IVM)

 

Het onderhoud van deze kontakten geschied op basis van behoefte en het initiatief is wederzijds.

 

Funtie eisen;

Het Hoofd van de Meteorologische Dienst dient een academische achtergrond in exacte wetenschappen te hebben. De voorkeur gaat uit naar een academicus met meteorologie als hoofd studie richting.

A Afdeling SYNOPTISCHE METEOROLOGIE

DOELSTELLING

De afdeling Synoptische Meteorologie heeft tot doel het nationaal en internationaal beschikbaar stellen van weers­informatie ten behoeve van belanghebbenden. Tot de gebruikers­groep van deze informatie behoren o.a. de nationale en inter­nationale luchtvaart, de internationale scheepvaart, de agrarische alsook de mijnbouw sector. In toenemende mate wenst ook de burger geïnformeerd te worden over het weer.

 

TAAKSTELLING

(AM: werkzaamheden verricht door adjiukt meteoroloog – M: werkzaamheden verricht door meteoroloog)

·        Het observeren en code-technisch vastleggen van het nationaal weer op continu basis, alsook het periodiek vast­leggen van de toestand en de ontwikkeling van de diverse synoptische weerselementen;                                                                                                        AM

·        Het periodiek verzamelen van synoptische weerrapporten en bovenlucht waarnemingen van stations die over het gehele land verspreid zijn;                                                                   AM

·        Het verrichten van radarobservaties ter vastlegging van neerslag gebieden en - karakteristieken binnen een straal van 200 km;                                                                                  AM

·        Het ontvangen en interpreteren van wolkenfoto’s en andere beeldinformaties afkomstig van geostationaire satellieten en “polar orbiting” satellieten door middel van daartoe operationele grondstations;                                                                                                       AM+M

·        Het verzamelen, controleren, verwerken en distribueren van meteorologische en beperkte oceanografische informatie op nationale en internationale basis;                 AM+M

·        Het in kaart brengen, analyseren en interpreteren van relevante gegevens; AM+M

·        Het produceren van meteorologische verwachtingen in klare taal, code en/of beeld vorm;    M

·        Het bijdragen aan de instandhouding en optimalisatie van nationale en regionale telecommunicatie systemen en procedures t.b.v. nationale en regionale meteorologische informatie uitwisseling;       M

·        Het verlenen van mondelinge toelichting z.g. “briefings” aan daartoe in aanmerking komende gebruikers van meteorologische informatie.                                                             M

·        Deelname aan regionale en internationale activiteiten en binnen onze mogelijkheden werken aan de implementatie van resoluties an recommandaties synoptische Meteorologie betreffende.    M

·        Zorgdragen voor de representativiteit van het meteowaarnemingsveld met toebehoren. Hiertoe behoren o.a. schoonmaak werkzaamheden in de ruimste zin des woords, alsook het uitvoeren van kleine bijstellingen aan instrumentarium.                                                                 AM

 

Bijzondere taken.

·        Bewaking van en informatieverstrekking over de actuele status en de ontwikkeling van specifieke meteorologische elementen binnen de Zanderij Flight Information Region (Luchtruim boven Suriname en het gebied tot 200 mijlen ten noorden van Suriname);                                        M

·        Bewaking van en informatie verstrekking over de actuele status en de ontwikkeling van specifieke meteorologische en meteorologisch-oceanografische elementen binnen een zone gelegen tussen 50NB/150 NB en 450WL/600 WL;                                                                                M

·        Bewaking van en informatie verstrekking over de status en de ontwikkeling van specifieke meteorologische elementen boven het Professor van Blommenstein Stuwmeer; M

·        Bewaking van en informatie verstrekking over de ontwikkeling van het weer in het algemeen doch specifieke weerselementen i.h.b. boven relevant zijnde luchtvaart routes en luchthavens.      M

 

De afdeling Synoptische Meteorologie bestaat uit de volgende Secties:

Zanderij (JAPI luchthaven)

De sectie Zanderij is in belast met de meteorologische dienst­verlening aan luchtvarenden doch functioneert (voorlopig) tevens als Nationaal Meteorologisch Centrum (NMC). Als NMC is de sectie verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren, verwerken en distribueren van actuele nationale en inter­nationale meteorologische informatie, alsook korte termijn verwachtingen, aan daartoe in aanmerking komende binnen- en buitenlandse instituten, ondernemingen en het publiek.

Binnenlandse stations

De sectie Binnenlandse Stations is behalve  voor  het verzamelen en verzenden van synoptische en klimatologische waarnemingen ook verantwoordelijk voor het doorgeven van meteorologische informatie op de vliegvelden. Tot de binnen­landse  stations  behoren alle synoptische stations met uitzondering van Zanderij

Nationaal:

- Het observeren en vastleggen van het nationaal weer op continu basis, alsook het periodiek vastleggen van de toestand en de ontwikkeling van de diverse synoptische weerselementen;

- Het periodiek verzamelen van synoptische gegevens van stations verspreid over het gehele land;

- Het in kaart brengen, analyseren en interpreteren van ontvangen synopti­sche gegevens;

- Het verrichten van RADAR observaties ter vastlegging van neerslaggebie­den en -karakteristieken;

- Het ontvangen van satelliet gegevens op synoptische schaal alsook het interpreteren hiervan t.b.v. de weerberichtgeving;

 

  Internationaal

- Op regelmatige basis uitwisselen van synoptische gegevens alsook weersinformaties met landen in de regio en daarbuiten;

- Samenstellen van vluchtinformatie t.b.v. luchtvarenden;

- Bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van het sub-regionaal telecommunicatie netwerk;

­­­

Taken en verantwoordelijkheden bij de afdeling Synoptische METEOROLOGIE:

Hoofd Afdeling Synop

Leiding geven aan de afdeling in de ruimste zin des woords;

Uitbrengen van adviezen aan alsook uitvoeren van opdrachten van het Hoofd van de Dienst;

Rapporteren naar het Hoofd van de Dienst.

Functie eisen:

Academische opleiding met meteorologie als hoofdrichting is aan te bevelen.

Chef Zanderij

Organiseren en begeleiden van de administratieve en technische werkzaam­heden uitgevoerd door de meteorologen en de assistenten;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Synop;

Functie eisen:

WMO technicians nivo (forecasters opleiding).

 

Chef Binnenlandse Stations

Coördineren van plaatsing van en materiële voorzieningen voor het personeel, nodig voor de bemanning van de synoptische stations, alsook de begeleiding van dit personeel;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Synop.

Functie eisen:

Interne opleidiing Meteo assistent I

Supervisor

De Supervisor staat de Chef van de Sectie bij voor wat betreft de organisatie van de werkzaamheden van de METEO assistenten. Tot zijn werkzaamheden horen o.a.:

1.   Zorgdragen voor een functionerend assistenten dienstrooster.

2.   Meelopen in de Shift.

3.   Zorgdragen, dat de assistenten werkzaamheden (waarnemingen, coderen, decoderen en in kaart brengen van data) nauwgezet worden uitgevoerd.

4.   Indien van toepassing, zorg dragen, dat de dienstwoningen en omgeving netjes worden onderhouden.

5.   Zorgdragen voor de representativiteit van het meteoveld en de directe omgeving, overeenkomstig de geldende regels.

6.   Zorgdragen voor onderhoud en schoonmaak van het instrumentarium, zoals thermometerhut en verdampingspan.

7.   Erop toezien, dat gemaakte waarnemingen op tijd plaats van bestemming bereiken.

8.   Indien van toepassing, op tijd samenstellen en verzenden van het maandverslag voor de assistenten, alsook het opsturen van de registratie stroken.

9.   Binnen zijn vermogen al het mogelijke doen voor het optimaal functioneren van het station.

 

Functie eisen:

Interne opleiding Meteo Assistent I

 

B Afdeling KLIMATOLOGIE

DOELSTELLING

De Afdeling Klimatologie heeft tot doel het verzamelen, verwerken en uitgeven van klimatologische Informatie nodig voor wetenschappelijk onderzoek alsook het uitbrengen van klimatologische adviezen.

TAAKSTELLING

(AM: werkzaamheden verricht door adjiukt meteoroloog – M: werkzaamheden verricht door meteoroloog)

·        Verzamelen van (agro)-klimatologische gegevens uit het veld.                              AM

·        Verwerken van (agro)-klimatologische gegevens. Dit houdt  ondermeer in het controleren van binnengekomen berichten; uittrekken van stroken van automatisch registrerende instrumenten;       AM

·        Samenstellen van klimatologische tabellen;                                                        AM+M

·        Produceren van statistische informatie t.b.v. derden;                                                 M

·        Uitgeven van publikaties het klimaat betreffende;                                                       M

·        Deelname aan regionale en internationale activiteiten en binnen onze mogelijkheden werken aan de implementatie van resoluties an recommandaties de  klimatologie (v.b. het “WERELD KLIMAAT PROGRAMMA” ) betreffende. Teneinde deze belangrijke activiteiten op bescheiden niveau te kunnen ontplooien  is versterking van het kader en uitbreiding van faciliteiten een absolute noodzaak.         M

 

 

De Klimatologische Afdeling bestaat uit de volgende Secties:

Manuele verwerkingen

De sectie manuele verwerkingen is verantwoordelijk voor:

het agenderen van binnengekomen gegevens;                                                              AM

het verzorgen voor technische informatie voor de uitbetaling van waarnemers;         AM

het manueel verwerken van binnengekomen gegevens;                                               AM

het uitrekken van registratiestroken met meteorologische gegevens;                         AM

het voorbereiden van periodieke publikaties.                                                                 AM

Automatisering

De sectie Automatisering draagt zorg voor:

het controleren van veldgegevens met behulp van computerprogramma’s;                AM

het ontwikkelen van computerprogramma’s;                                                                   AM

het verwerken van gegevens in het kader van onderzoeks­projecten op het gebied van de meteorologie;                                                                                                                                              AM

het onderhouden en uitbouwen van de klimatologische databank;                              AM

het behandelen van verzoeken om klimatologische gegevens en informa­tie;       AM+M

het verwerken en verzenden van het dagelijks weerbericht per ­fax naar de media;   AM

het onderhouden van de personeelsadministratie (database) van de meteorologi­sche Dienst;  AM

het ontwikkelen en onderhouden van een meteorologische AM “Bulletin Board Service” (BBS).

Agro-meteorologie (niet van toepassing)

De sectie Agro-klimatologie i.o. heeft tot taak:

Opzet en onderhoud van een agro-klimatologisch netwerk ten behoeve van landbouwkundig onderzoek;

Onderzoek en publikatie van gewas-klimaat relaties t.b.v. derden;

Samenwerking mat andere instanties op het gebied van (agro)-klimato­logie.

Taken en verantwoordelijkheden bij de Afdeling Klimatologie.

Hoofd Afdeling Klimatologie

Leiding geven aan de afdeling in de ruimste zin des woords;

Uitbrengen van adviezen aan alsook uitvoeren van opdrachten van het Hoofd van de Dienst;

Rapporteren naar het Hoofd van de Dienst.

 

Functie eisen:

Academische opleiding met meteorologie of statistiek in het pakket.

Chef Manuele Verwerkingen

Coördineren van de werkzaamheden bij de sectie;

Samenstellen van maandelijkse publikaties;

Assisteren van het Hoofd van de afdeling Klimatologie bij het samenstel­len van bijzondere klimatologische rapporten;

Concept behandeling van algemene verzoeken om klimatologische gegevens;

Rapporteren naar het Hoofd van de afdeling Klimatologie.

Functie eisen:

Interne opleiding Meteo Assistent I

 

Chef Automatisering

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Concept behandeling van verzoeken om massa klima­to­logische gegevens en informatie;

Assisteren van het Hoofd van de afdeling Klimatologie met betrekking tot data verwerking t.b.v. semi-wetenschappelijk en wetenschappelijk onderzoek.

Rapporteren naar het Hoofd van de afdeling Klimatologie.

Functie eisen:

Interne opleiding Meteo Assistent I. Kennis van software pakketten en toepassingen

 

Chef Agro-Klimatologie

Naast actieve participatie in het proces het coördineren van de werk­zaamheden bij de sectie;

Concept behandeling van binnengekomen agro-klimatologische verzoeken;

Rapporteren naar het Hoofd van de afdeling Klimatologie.

C De Afdeling ALGEMENE DIENST

DOELSTELLING

De Afdeling Algemene Dienst heeft tot doel het onderhouden en optimalise­ren van de fysieke werkomgeving van de Afdelingen Synop en Klimatologie in de ruimste zin des woords.

TAAKSTELLING

·        Bouwen, opstellen en onderhouden van meteovelden en bijbehorende werken, alsook verrichten van klein onderhoud aan gebouwen;

·        Inspecteren van meteorologische waarnemingsstations;

·        Onderhoud van mobiel materieel;

 

De Afdeling Algemene Dienst bestaat uit de volgende Secties:

Inspectie

De Sectie Inspectie is verantwoordelijk voor

het opstellen en inrichten van meteorologische stations;

het onderhouden van de meteorologische velden en bebouwing, alsook terreinen horende bij de werkruimtes;

de kwaliteit van de werkomgeving van de meteorologische stations in het algemeen.

 

Constructie

De Sectie Constructie heeft tot taak het ontwerpen en bouwen van hout en metaal constructies nodig voor een optimale werkomgeving.

Motoren

De Sectie Motoren is verantwoordelijk voor het in stand houden van het rollend en varend materieel in gebruik bij de dienst.

Taken en verantwoordelijkheden bij de Afdeling Algemene Dienst.

Hoofd Algemene Dienst

Leiding geven aan de afdeling;

Uitvoeren cq. begeleiden van directe opdrachten van het Hoofd van de dienst;

Samenstellen van maandrapporten betreffende de afdeling;

Rapporteren naar het Hoofd van de Dienst.

Chef Inspectie.

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Coordineren van de terrein schoonmaakdienst;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Technische Dienst.

 

Chef Constructie.

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Technische Dienst.

Chef Motoren.

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Technische Dienst

D Afdeling TECHNISCHE DIENST

DOELSTELLING

De afdeling Technische Dienst heeft tot doel het optimaliseren van de werkomstandigheden van de afdelingen Klimatologie en Meteorologie

TAAKSTELLING

·        Onderhouden en repareren van meteorologisch instrumentarium;

 

De Afdeling Technische Dienst bestaat uit de volgende Secties:

Instrumenten

De Sectie Instrumenten is verantwoordelijk voor

het onderhoud van meteorologische instrumenten in de ruimste zin des woords;

Klein preventief onderhoud van airco’s (filter schoonmaak e.d.);

 

Telecommunicatie
De Sectie Telecommunicatie is verantwoordelijk voor

Onderhoud van de RADAR en de Satellietontvanger;

Onderhoud van SSB en ander communicatie apparatuur;

Klein onderhoud van elektrische voorziening van meteogebouwen;

Taken en verantwoordelijkheden bij de Afdeling Technische Dienst.

Hoofd Afdeling Technische Dienst

Leiding geven aan de afdeling;

Uitvoeren cq. begeleiden van directe opdrachten van het Hoofd van de dienst;

Bijhouden van een “technisch documentatie folder”;

Samenstellen van maandrapporten betreffende de afdeling;

Rapporteren naar het Hoofd van de Dienst.

Chef Instrumenten.

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Technische Dienst.

Chef Telecommunicatie

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Technische Dienst.

E De INTERNE BEDRIJFSOPLEIDING

DOELSTELLING

In acht nemend de “expansie” en modernisering bij het uitoefenen van de METEOROLOGIE en het specifieke karakter van deze tak van wetenschap is het  noodzakelijk interne opleidingen te organiseren.

Het Hoofd van de Meteorologische Dienst fungeert als Hoofd van deze eenheid, bijgestaan door een coördinator interne bedrijfsopleidingen.

De coördinator Interne bedrijfsopleidingen heeft tot  taak

het  voorbereiden, administratief begeleiden en archiveren van Interne opleidingen;

het rapporteren naar het  Hoofd van de Dienst in zij hoedanigheid van Voorzitter van Commissie Interne opleidingen.;

F ONDERZOEK EN PLANNING

DOELSTELLLING

De Eenheid Onderzoek en Planning heeft tot doel het dienstbaar maken van wetenschappelijk onderzoek aan de mensheid  in het algemeen en de NATIE in het bijzonder

Teneinde te  kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen op klimatologisch  en milieukundig gebied op mondiaal, regionaal en nationaal niveau en de koers van de Meteorologische Dienst Suriname t.o.v deze problematiek te kunnen aangeven, is de instelling van deze multi-disciplinaire eenheid binnen de Dienst noodzakelijk. De Coordinatie van deze UNIT zal vallen onder verantwoordelijkheid van het Hoofd van de Dienst, of onder een door hem aan  te wijzen academische medewerker.

TAAKSTELLING

Tot het onderzoeksgebied van deze eenheid behoren momenteel de actuele klimaat problemen, waartoe gerekend worden:

1.   Broeikaseffect (temperatuurtoename)

2.   Ozonverdunning

3.   Stijging van de zeespiegel (coastal zone management)

4.   Aanpassen en toepassen van klimaat-, milieu- en meteorologische modellen.

 

Nationaal zal bestudeerd moeten worden welke directe en indirecte socio-economische effecten deze klimaatveranderingen voor Suriname zullen inhouden. Waar mogelijk zullen recommandaties ten aanzien van deze problemen en de aanpak hiervan gegeven worden.

G Afdeling ADMINISTRATIE

DOELSTELLING

De Afdeling Administratie heeft als doel het optimaliseren van de algemene dienstuitvoering op personeel, financieel en organi­satorisch gebied in de ruimste zin des woords.

TAAKSTELLING

·        Bijhouden van de personele administratie;

·        Bijhouden van de financiële aangelegenheden;

·        Organiseren van de wacht- en poortdiensten;

·        Coördineren van verbindingen in de ruimste zin des woords;

 

De Afdeling Administratie bestaat uit de volgende Secties:

Personele Zaken.
De Sectie Personele zaken is belast met

Bijhouden van personeelsdossiers;

Bijhouden van presentie en verlofkaarten.

 

Financiële Zaken
De Sectie Financiële Zaken is verantwoordelijk voor

Inkoopbureau en magazijnbeheer;

Bij het inkoopbureau komen alle verzoeken voor de aanschaf van goederen.

Het inkoopbureau heeft tot taak

·        het opvragen, ophalen en vergelijken van prijzen

·        de inkoop en afgifte aan het magazijn.

 

Debiteuren afhandeling;

Hiertoe behoren de administratieve verwerking bij de betaling

·        van toelages aan het personeel;

·        aan het corps waarnemers

·        betalingen aan bedrijven, die diensten hebben verleend.

 

Kredietbewaking.

De sektie krediet bewaking draagt zorg voor het monitoren van de beschikbare kredieten. Dit geschiedt door:

·        Resigistreren en monitoren van alle uitgaven

·        interne controle op de uitgave discipline

·        periodieke afstemming met de afdeling comptabele zaken van het ministerie.

·        Verzamelen van informatie voor de begroting van het volgend jaar.

 

Huisdiensten
De Sectie Huisdiensten is belast met de

Agenda;

Coördinatie van de bodediensten en logistiek;

Coördinatie van de wachtdiensten;

Coördinatie van de poortdiensten;

Coördinatie van de schoonmaaksterdienst.

Coördinatie van de telefoondienst.

 

Taken en verantwoordelijkheden van de Administratie

Hoofd Administratie

Behalve actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamheden van de afdeling;

Uitvoeren van directe opdrachten van het Hoofd van de Dienst (concept­brieven, bekendmakingen enz.).

Opstellen van maandverslagen betreffende de Afdeling;

Rapporteren naar het Hoofd van de Dienst.

Chef Personele Zaken

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Administratie.

Chef Financiële Zaken

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Administratie.

Chef Huisdiensten

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Administratie.

 

H Afdeling DOCUMENTATIE

De afdeling Documentatie heeft tot doel het propageren van de meteorologie in de ruimste zin des woords.

TAAKSTELLING

·        Beheren van de METEO/WLA bibliotheek;

·        Beheren van het technische METEO archief;

·        Drukken, reproduceren van meteorologische publikaties;

·        Beheren van het FOTOLAB.

 

De Afdeling bestaat uit de volgende Secties:

Bibliotheek
De Sectie Bibliotheek heeft tot taak het

Onderhouden van contacten met vakgenoten;

Beheren en onderhouden van collecties;

Beschikbaar stellen van lees en studie materiaal.

Documentatie
De Sectie Documentatie heeft tot taak het

Onderhouden van het technisch meteorologisch Archief;

Verzorgen van drukwerken en reprodukties.

Taken en verantwoordelijkheden van de afdeling Voorlichting en Documentatie:

Hoofd Documentatie

Coördineren bij reguliere en bijzondere publikaties;

Coördineren van de werkzaamheden op de afdeling;

Opstellen van maandverslagen betreffende de afdeling;

Uitvoeren van directe opdrachten voor het Hoofd van de Dienst;

Rapporteren naar het Hoofd van de Dienst.

Chef Bibliotheek

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Documentatie.

Chef Documentatie

Naast actieve deelname aan het proces het coördineren van de werkzaamhe­den bij de sectie;

Rapporteren naar het Hoofd van de Afdeling Documentatie.